Rechtsatke

Home \ Rechtsatke
Gesetze und Verordnungen der Festlegungder Anlegeraktivitäteninnerhalb SEZ (nur Polnisch):

Ustawa

z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

 

 

 

Entwürfe von Rechtsakten (nur Polnisch):

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Ustawa

z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 282)

Ustawa

z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 118, poz. 746)

Ustawa

z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840, poz. 746)

Ustawa

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1854)

Ustawa

z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.143)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną ; ; (Dz. U. z 2008 r. nr 224, poz. 1477)(Dz. U. z 2010 r. nr 15, poz. 79)(Dz. U. z 2014 r. poz. 1444)

Koncepcja

rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 465)

Ustawa

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tekst jednolity (Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.((Dz.U.04 Nr 194, poz.1983))

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878)

Wytyczne

w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. UE. z 2013 r. C.209)

Rozporządzenie Komisji (UE)

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. z 2014 r. L.187.1)

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

ZAŁĄCZNIK II

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 1423) L.187.1)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z 28.07.2015-zmieniajace rozp. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 17.08.,poz.1193)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2009 r. nr 158, poz. 1242)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości z późn.zm. (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2539) L.187.1)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. z 2009 r. nr 112, poz. 930)

Regulamin Strefy

Regulamin Strefy.

Projekty aktów prawnych

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów

zmieniającego rozp. w sprawie kamiennogórskiej sseEkonomicznej Małej Przedsiębiorczości z późn.zm. (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2539) L.187.1)